cPanel主机空间速度优化

一、在“优化网站”里开启“压缩全部内容”
二、在“多 PHP 管理器”里调整PHP版本为7.2
三、在“多 PHP INI 编辑器”里启用所要优化域名下的“zlib.output_compression”
四、在“Select PHP Version”里开启apcu、memcache、memcached、opcache、zip
五、发“服务单”要求开启HTTP2
六、WordPress启用LiteSpeed Cache等缓存插件

标签: cPanel优惠, 网站速度优化

已有 2 条评论

 1. CDN

  DDOS-Guard https://ddos-guard.net/ DDG 俄罗斯免费 CDN
  https://www.jiasu.de/ 加速地新加坡免费 CDN
  https://inxy.host/orders/ INXY 塞浦路斯免费 CDN
  国内 良心 又拍 七牛 verycloud 百毒
  国外 CF NETDEPOT PSYCHZ

 2. CDN

  Xshell-5.0.1339 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/Xshell-5.0.1339r.exe
  Xshell-6.0.0109 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/Xshell-6.0.0109r.exe

  XshellPlus-6.0.0011 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/XshellPlus-6.0.0011r.exe
  XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/XmanagerPowerSuite-6.0.0011r.exe

  127.0.0.1 transact.netsarang.com
  127.0.0.1 update.netsarang.com
  127.0.0.1 www.netsarang.com
  127.0.0.1 www.netsarang.co.kr
  127.0.0.1 sales.netsarang.com

  Xshell-5.0.1339 注册码 181226-111351-999033
  Xshell-6.0.0109 注册码 181226-111725-999177
  XshellPlus-6.0.0011 注册码 181226-117860-999055
  XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册码 181226-116119-999510

添加新评论